§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania usługi Dontgo.pl, a także prawa i obowiązki Użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy usługi internetowej Dontgo.pl.
 2. Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia dostępu do usługi Dontgo.pl stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), przez firmę Nutrigen Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 25/5, 50-011 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000851334.

§ 2 DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:

 1. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia dostępu do usługi Dontgo.pl” określający zasady korzystania przez Usługobiorcę i Użytkownika z usługi Dontgo.pl udostępnianej przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca – Nutrigen sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-011) przy ul. Tadeusza Kościuszki 25/5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna pod numerem KRS: 0000851334, posiadająca numer NIP: 8971881125; numer REGON: 386589960, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.
 3. Usługobiorca – podmiot zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi.
 4. Usługa – dostęp do Aplikacji pod nazwą Dontgo.pl, udostępnianej Usługobiorcy na warunkach określonych przez niniejszy Regulamin.
 5. Aplikacja – oprogramowanie zainstalowane na serwerach Usługodawcy, udostępniane poprzez przeglądarkę internetową, dostępne po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła pod adresem internetowym przypisanym Usługobiorcy.
 6. Użytkownik – osoba posiadająca indywidualny login i hasło umożliwiające korzystanie z Aplikacji.
 7. Login – stworzone przez Użytkownika, indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, mające formę adresu e-mail, wykorzystywane przy korzystaniu z Usługi.
 8. Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do korzystania z Usługi.
 9. Konto Użytkownika – indywidualny dostęp danego Użytkownika do Aplikacji, określany przez Login, Hasło, poziom uprawnień oraz mogące posiadać swój termin ważności, tj. datę, po której dostęp do Aplikacji zostanie danemu Użytkownikowi zablokowany lub ograniczony, wynikający z terminu ważności, do którego Konto Użytkownika jest przypisane.
 10. Przeglądarka internetowa – oprogramowanie zainstalowane na urządzeniach Usługobiorcy, służące do komunikacji z Usługą.
 11. Umowa – porozumienie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą, na podstawie którego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi, a Usługobiorca do wnoszenia opłaty za korzystanie z Usługi.
 12. Okres rozliczeniowy – okres trwający jeden pełny miesiąc kalendarzowy.
 13. Okres przedłużenia – okres, za jaki Usługobiorca przedłuża ważność usługi dokonując płatności.
 14. Formularz Rejestracyjny – formularz służący do rejestracji Usługi przez Usługobiorcę, dostępny na stronie internetowej Dontgo.pl.
 15. Pakiet – wybrany wariant Aplikacji, wpływający na jej cenę, funkcje oraz dostępne limity, opisany szczegółowo Dontgo.pl.
 16. Infrastruktura Serwerowa – oznacza środowisko techniczne utrzymywane i administrowane przez Usługodawcę, na którym pracuje Aplikacja. Składają się na nie takie elementy, jak serwery, systemy operacyjne oraz urządzenie podtrzymujące napięcie.

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Usługi możliwe jest przy pomocy urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz Przeglądarki internetowej, której rodzaj i wersja są zgodne z Przeglądarkami internetowymi, dla których Usługa została dostosowana.
 2. Usługobiorca jest zobowiązany zapewnić Użytkownikom we własnym zakresie wyżej wymienione urządzenie z dostępem do Internetu oraz właściwą wersję Przeglądarki internetowej.
 3. Usługa została dostosowana do prawidłowej pracy w następujących Przeglądarkach internetowych: Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 15, Firefox w wersji 53 lub wyższej, Chrome w wersji 58 lub wyższej, Opera w wersji 45 lub wyższej oraz Safari w wersji 10 lub wyższej.

§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych przy procesie rejestracji.
 2. Usługobiorca ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej w zakresie korzystania z Aplikacji poprzez pocztę elektroniczną support@dontgo.pl oraz do dodatkowych form wsparcia technicznego, zależnych od wybranego Pakietu.
 3. Usługobiorca oraz Użytkownicy są zobowiązani do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich.
 4. Usługobiorca i Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłaty za korzystanie z Usługi.
 6. Usługobiorca ma prawo do korzystania przez 14 dni z bezpłatnego okresu próbnego, w trakcie którego może korzystać z Usługi zgodnie z Regulaminem, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Bezpłatny okres próbny może zostać wydłużony w przypadku okresowych promocji, ofert specjalnych lub w przypadku indywidualnego porozumienia w tym zakresie Usługodawcy i Usługobiorcy.
 7. Jeżeli Usługobiorca nie uiści płatności za świadczenie Usługi zgodnie z zasadami określonymi w Pakiecie w czasie trwania okresu próbnego, uznaje się, że zakończył korzystanie z Usługi, wobec czego Usługodawca ma prawo do trwałego usunięcia konta, wraz ze wszystkimi danymi i kopiami zapasowymi.
 8. Usługodawca może wykorzystywać logo i nazwę firmy Usługobiorcy w celach marketingowych poprzez ich umieszczenie na liście referencyjnej znajdującej się na stronie internetowej Usługodawcy, a Usługobiorca zgadza się na ich wykorzystanie w tym celu. Usługobiorca ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystania jego logo i/lub nazwy firmy, w celu o którym mowa powyżej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy Usługodawcy.
 9. Uiszczenie opłaty przez Usługobiorcę odbywa się na podstawie wykonanego przez Usługobiorcę zlecenia przedłużenia ważności konta. Usługobiorca zlecając przedłużenie opłaca konto o wybrany przez siebie Okres przedłużenia.
 10. Okres przedłużenia Konta liczony jest od kolejnego dnia po zakończeniu ostatniego okresu ważności danego Konta do końca miesiąca wskazanego w zleceniu przedłużenia ważności Konta lub, w przypadku gdy dane Konto wygasło w okresie dłuższym niż 14 dni od dnia zlecania przedłużenia, okres przedłużenia Konta liczony jest od dnia przedłużenia do końca miesiąca wskazanego w zleceniu przedłużenia konta.
 11. Wyliczona opłata za przedłużenie konta jest określana na podstawie cennika świadczenia usługi Dontgo.pl, dostępnego na stronie Dontgo.pl.
 12. Wyliczona opłata za przedłużenie konta uwzględnia długość okresu przedłużenia oraz ewentualne pomniejszenia opłaty wynikające z trwających bezpłatnych okresów testowych oraz rabatów wynikających z decyzji o płatności z góry za co najmniej sześć pełnych Okresów rozliczeniowych lub użytych kodów rabatowych. Wyliczenie ostatecznej opłaty rozróżniane jest na poziomie poszczególnych Stanowisk, które mogą mieć różne ważności i mogą mieć przyznane różne rabaty.
 13. W przypadku wyboru płatności online, płatności są obsługiwane przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186, NIP: 7792308495.
 14. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z API Dontgo.pl Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z API w sposób zgodny z prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z umieszczoną na stronie Dontgo.pl dokumentacją API oraz zgodnie ze wskazówkami korzystania z API przekazanymi przez Usługodawcę. Korzystając z API Usługobiorca ma możliwość pobierania, dodawania, usuwania i edytowania danych zawartych w Aplikacji, realizując te działania na własną odpowiedzialność. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania API, w tym również wykorzystania go w sposób generujący zbędne lub nadmierne obciążanie serwera, Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzenia odpowiednich modyfikacji w sposobie wykorzystania API, zgodnych z zaleceniami Usługodawcy. Brak wprowadzenia stosownych modyfikacji pomimo wezwania skierowanego poprzez pocztę email może skutkować ograniczeniem lub zablokowaniem możliwości korzystania z API.

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi z najwyższą starannością oraz standardami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca nie odpowiada za skutki udostępnienia przez Usługobiorcę Loginu i Hasła osobom trzecim.
 3. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe świadczenie Usługi spowodowane:
  • Niespełnieniem Wymagań Technicznych koniecznych do korzystania z Aplikacji,
  • Działaniem osób trzecich,
  • Przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.
 4. Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usługi z zachowaniem danych na serwerze w przypadku braku płatności ze strony Usługobiorcy.
 5. W przypadku braku płatności ze strony Usługobiorcy przez okres dłuższy niż 30 dni od dnia upływu ważności konta Umowę uznaje się za rozwiązaną, zaś Usługodawca ma prawo do trwałego usunięcia konta, wraz ze wszystkimi danymi i kopiami zapasowymi.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Aplikacji, jeżeli wynika ono z nieprawidłowego użytkowania Aplikacji przez Usługobiorcę.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści ani szkody pośrednie.
 8. Usługodawca ma prawo zawiesić lub ograniczyć dostęp do Usługi oraz API Dontgo.pl w przypadku korzystania z nich niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 6 PARAMETRY TECHNICZNE USŁUGI

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy możliwość korzystania z Usługi zgodnie z parametrami opisanymi na stronie Dontgo.pl.
 2. W przypadku przekraczania dostępnych w danym Pakiecie limitów możliwość korzystania z Usługi zostanie ograniczona w zakresie, w jakim jej dalsze użytkowanie będzie oznaczało dalsze przekraczanie poszczególnych limitów.
 3. O przekroczeniu dostępnych limitów Usługobiorca zostanie poinformowany za pomocą poczty e-mail na adres korespondencyjny Usługobiorcy lub poprzez stosowny komunikat w Aplikacji.
 4. Usługodawca zapewnia dostępność Usługi na poziomie nie mniejszym niż 99,2% czasu w miesiącu.
 5. Zastosowanie określonego w paragrafie 6 punkt 4 poziomu dostępności usług jest wyłączone w przypadku:
  • Wystąpienia awarii Infrastruktury Serwerowej w wyniku siły wyższej. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), nie do uniknięcia, nad którym Usługodawca nie panuje.
  • Wystąpienia przerw w dostępie do Usługi w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi lub mającymi na celu rozbudowę Infrastruktury Serwerowej, pod warunkiem powiadomienia Usługobiorcy z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem o planowanych pracach i terminie ich zakończenia.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Aplikacji, w tym jej modyfikacji, wprowadzania dodatkowych funkcji, zmian w wyglądzie i sposobie działania poszczególnych elementów, z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie spowodują zmniejszenia możliwości Aplikacji dla Usługobiorcy w stosunku do stanu z dnia zawarcia Umowy.

§ 7 BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. Usługodawca zapewnia podjęcie wszelkich środków niezbędnych do bezpiecznego przechowywania i archiwizowania danych przechowywanych w Aplikacji przez Usługobiorcę.
 2. Usługodawca zapewnia, że dostęp do Aplikacji możliwy jest wyłącznie poprzez szyfrowane połączenie SSL, autoryzowane odpowiednim certyfikatem.
 3. Wszystkie dane wprowadzane bezpośrednio, poprzez API, pobierane za pomocą dostępnych integracji (w tym poczta e-mail) utrzymywane są na Infrastrukturze Serwerowej znajdującej się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Kopie zapasowe danych tworzone są nie rzadziej niż co 24 godziny, archiwizowane w niezależnej Infrastrukturze Serwerowej i utrzymywane przez okres nie krótszy niż 14 dni od dnia utworzenia kopii zapasowej.
 5. Usługodawca może wykorzystywać zgromadzone w Aplikacji dane w celu przeprowadzania analiz wykorzystania funkcji Aplikacji, zrozumienia sposobu pracy Użytkowników, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz opracowywania nowych lub ulepszonych funkcji Aplikacji, w tym mechanizmów podpowiedzi i predykcji opartych o rozwiązania machine learning. Jeżeli w tym celu konieczne będzie przeanalizowanie danych firm lub osób, jakie zostały wprowadzone przez Usługobiorcę do Aplikacji, analiza taka może być przeprowadzona wyłącznie na danych zanominizowanych i zagregowanych.

§ 8 ZAMAWIANIE I ŚWIADCZENIE USŁUGI

 1. Umowa pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą jak i Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, która stanowi załącznik do Regulaminu zostają zawarte z chwilą wypełnienia i zatwierdzenia przez Usługobiorcę Formularza Rejestracyjnego, a wraz z nim – utworzenia konta w Aplikacji. Utworzenie konta przez Usługobiorcę w Aplikacji stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą umowy zgodnie z treścią Regulaminu.
 2. Zakres świadczenia Usługi oraz jej cena zależne są od wybranego pakietu określającego wybrany wariant aplikacji, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem na stronie internetowej Dontgo.pl.
 3. Faktura VAT za korzystanie z Usługi zostanie wystawiona po uiszczeniu opłaty.
 4. Na życzenie Usługobiorcy możliwe jest wystawienie faktury proforma, na podstawie której Usługobiorca dokona płatności.
 5. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Usługodawcę w formie elektronicznej i przesyłanie ich poprzez pocztę elektroniczną na adres email wskazany przez Usługobiorcę.
 6. Po upłynięciu opłaconego Okresu Rozliczeniowego wymagane jest uiszczenie opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem na stronie Dontgo.pl.pl dla przedłużenia Usługi o kolejny Okres Rozliczeniowy.
 7. W przypadku niekorzystania z Usługi pomimo jej opłacenia nie są przewidywane zwroty środków.

§ 9 REKLAMACJE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. W przypadku, jeżeli Usługa nie jest świadczona zgodnie z ustaleniami niniejszego Regulaminu Usługobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres support@dontgo.pl bądź listownie, do siedziby Usługodawcy i zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać informacje opisujące dane zgłaszającego, jego login w systemie, czas wystąpienia problemu oraz dokładny opis problemu.
 4. Jeżeli w wyniku zgłaszanej reklamacji Usługobiorca nie mógł korzystać z Usługi zgodnie z Regulaminem przewidywane są upusty i darmowe okresy korzystania z Aplikacji. Wynikiem pozytywnie rozpatrzonej reklamacji nie są rekompensaty finansowe.
 5. Nieopłacenie przez Usługobiorcę kolejnego Okresu rozliczeniowego następującego po każdym pełnym okresie rozliczeniowym jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy. W przypadku opłacenia i rozpoczęcia kolejnego Okresu Rozliczeniowego Umowa pozostaje obowiązująca do jego zakończenia.
 6. W przypadku obniżonej opłaty za korzystanie z Usługi w wyniku długoterminowego zobowiązania wynoszącego krotność Okresu Rozliczeniowego Umowa pozostaje wiążąca do momentu zakończenia wszystkich Okresów Rozliczeniowych objętych porozumieniem, na skutek którego występuje obniżona płatność.
 7. Istnieje możliwość zakończenia dostępu do Aplikacji i rozwiązania Umowy przed zakończeniem Okresu Rozliczeniowego na wyraźną prośbę Usługobiorcy, nie powoduje to jednak refundacji wniesionych opłat.

§ 10 OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Usługodawca oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia Usługi.
 2. Projekt graficzny, zastosowane rozwiązania, układ treści i koncepcja pracy z Aplikacją stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 3. Korzystanie z Aplikacji przez Usługobiorcę lub inne osoby nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
 4. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie Aplikacji w całości lub części, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie bez pisemnej zgody Usługodawcy.

§ 11 PROCEDURY REAGOWANIA NA ZGŁOSZENIA USŁUGOBIORCY

 1. Usługodawca ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia aplikacji oraz uprawnienia Użytkowników, jeżeli realizuje zlecenia zgłoszone przez Usługobiorcę lub gdy są to działania wymagane do prawidłowego działania Aplikacji i nie spowodują utraty danych.
 2. Zgłoszenia związane ze wsparciem w korzystaniu z Aplikacji, w tym z jej ewentualnym błędnym działaniem mogą być przesyłane przez Usługobiorcę pocztą elektroniczną, z adresu email będącego loginem Użytkownika w aplikacji Dontgo.pl, na adres support@Dontgo.pl, a także poprzez chat online dostępny po zalogowaniu do Aplikacji lub telefonicznie, jeżeli wybrany przez Usługodawcę pakiet przewiduje te formy świadczenia wsparcia technicznego.
 3. Usługodawca przyjmuje, że zgłoszenie przekazane przez pocztę email oraz poprzez chat online przez zalogowanego Użytkownika jest zgłaszane rzeczywiście przez niego. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za udostępnienie możliwości komunikacji przez chat online lub poprzez adres email osobie trzeciej, która w skutek tego poda się za Usługobiorcę.
 4. Zgłoszenia związane ze zmianą terminów ważności kont, przyznawaniem lub odbieraniem uprawnień Użytkownikom, korekt w płatnościach, przyznawaniu dostępu do Dontgo.pl, zmian loginów oraz eksportu danych wymagają zgłoszenia w formie wiadomości email na adres support@Dontgo.pl. Zgłoszenie tego typu musi zostać wysłane przez osobę będącą Administratorem konta, której konto nie zostało usunięte i które jest ważne lub wygasło nie wcześniej niż 14 dni temu, z adresu email będącego loginem w Dontgo.pl.
 5. W przypadku braku możliwości przesłania zgłoszenia przez Administratora stosowne zmiany z zakresu określonego w paragrafie 11 punkt 4 mogą zostać wykonane po przesłaniu skanu pisemnego zlecenia ich wykonania podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Usługobiorcy. W przypadku wątpliwości dotyczących intencji wprowadzanych zmian lub jakichkolwiek innych zastrzeżeń Usługodawca ma prawo zarządzać dostarczenia oryginału pisma zlecającego wprowadzenie zmian przed ich wprowadzeniem. Usługodawca i Usługobiorca przyjmują, że przesłany skan zlecenia jest dokumentem wystarczającym i Usługodawca nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za konsekwencje wprowadzonych zmian.
 6. Odblokowanie dostępu do konta zablokowanego wskutek nieprawidłowo wpisanego hasła może zostać zrealizowane na podstawie zgłoszenia telefonicznego, poprzez chat online oraz poprzez zgłoszenie przez pocztę email. Wymagane jest wskazanie adresu instancji oraz loginu zablokowanego użytkownika.
 7. Jeżeli Usługobiorca lub Użytkownik zgłosi Usługodawcy opinię o Aplikacji lub sugestię dotyczącą zmiany (np. poprawy, modyfikacji lub rozbudowy Aplikacji) Usługodawcy przysługuje prawo do wykorzystania przesłanej opinii lub sugestii, zaś Usługobiorca lub Użytkownik przesyłając opinię lub sugestię udziela Usługobiorcy wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej oraz bezpłatnej licencji na wszelkie prawa niezbędne do stworzenia, opublikowania, powielania, rozpowszechniania, modyfikacji i adaptacji dzieła będącego wynikiem otrzymanej sugestii, w tym publicznego wyświetlania, wykonywania i wykorzystywania sugestii do dowolnego celu.
 8. Usługodawca nie ma obowiązku wprowadzania zgłoszonych zmian, w szczególności zmian dotyczących aplikacji oraz wprowadzonych danych. W ustalonych okolicznościach Usługodawca może zaproponować wprowadzenie określonych zmian odpłatnie, na bazie indywidualnie przygotowanej wyceny lub w ramach wsparcia świadczonego w związku z wybranym przez Usługobiorcę pakietem.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.Dontgo.pl. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności gdy będzie to wymagane aktualizacją lub innymi zmianami w świadczeniu Usługi lub przepisami prawa.
 2. W przypadku zmian Regulaminu Usługobiorca będzie informowany o wprowadzonej zmianie niezwłocznie, nie później niż 7 dni przed wejściem jej w życie, poprzez udostępnienie zaktualizowanej wersji Regulaminu na stronie internetowej Dontgo.pl w wersji umożliwiającej jej zapis na dysku oraz na adres email Usługobiorcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Sądem właściwym do rozpoznania sporów dotyczących Umowy jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu zamieszczonego pod adresem https://dontgo.pl/regulamin i akceptuje ją.